దేశపతి శ్రీనివాస్‌
జయజయోస్తు తెలంగాణ జననీ

జయము సకల సంపత్సంధాయినీ

జయభారత మాతృహృదయ రాగసుధా సంవర్ధినీ

జయజయ జయజయ జయజయ జయజయ

జయము జగద్యశస్వినీ… ||జయ||

తరులతా సహిత సాంద్రవనములూ

నీ గళమున మరకతమణి సరములు

తనువెల్లా ఖనిజనిధుల కాంతులు

విద్యుల్లత వికసించే దీప్తులూ…. ||జయ||

అలల సొగసులలరు నదీతేజమూ

గోదావరి నీదు స్వర్ణ చేలమూ

ఘలంఘలల నీనూపుర రవళులూ

గలగలమను కృష్ణవేణి పరుగులూ….

||జయ||

సమశీతల సుఖజీవన దాయినీ

సారభూత సుక్షేత్ర సుహాసినీ

శ్రామిక జన స్వేద సిక్త పావనీ

సుశ్యామల సస్యామృత జీవనీ….

జయజయోస్తు తెలంగాణ జననీ

జయము సకల సంపత్సంధాయినీ

జయభారత మాతృహృదయ రాగసుధా సంవర్థినీ

జయజయ జయజయ జయజయ

జయజయ జయము జగద్యశస్వినీ…

Other Updates