అందంగా హృదయం ఉంటే

అష్టావక్రుడుకూడా

అనంగునిలా కన్పిస్తాడు

నవాబ్ది ‘వికారి’గా వస్తేనేం

దృష్టి సుందరంగా ఉంటే

వికారి

వివ్వజన హృదయాహ్లాది

వికారి ! నిన్ను

పచ్చపచ్చగా హసించే

వన సీమలలో చూస్తున్నాను

పూచి పరిమళించే

మామిళ్ళతో చూస్తున్నాను

వనాలలో కిలకిలా రావాలుచేసే

పక్షులలో చూస్తున్నాను

మామిళ్ళ కొమ్మలపై ఊగుతూ

పాడుతున్న కోకిలలో చూస్తున్నాను

రా వికారీ!

రసరమ్యస్య కావ్యంగా

రా నవబ్దీ!

రమణీయగీతంగా

నా జనాల పెదవులపై

నవ్