తెలంగాణ ప్రతీక.. కేసీఆర్‌ పతాక

ప్రతి జాతికీ కొన్ని ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతకంటే మించి కొన్ని ప్రతీకలుంటాయి. ఇవి జాతి ఆత్మను ప్రతిబింబిస్తాయి. జాతి జనుల అంతరంగాన్ని సమైక్యం చేస్తాయి. జవ జీవాలను తట్టిలేపుతాయి. … వివరాలు

1 74 75 76