సంస్కృత సాహిత్య సంజీవిని

ఒకవేళ ఈ ‘మహామనీషి’ వ్యాఖ్యాన వైదుష్యం సోకకపోయుంటే కాళిదాసు, భారవి, మాఘుడు. వంటి కవుల మహాకావ్యాలు చీకట్లో మగ్గిపోయి ఉండేవేమో! ఒకవేళ ఈ ‘వ్యాఖ్యాతృ శిరోమణి’ సంజీవని … వివరాలు

డాక్టర్‌ కాని విశిష్ట పరిశోధకుడు

అచ్చమైన తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ మాండలికంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో ఇక్కడి చరిత్రను వెలుగులోకి తెస్తూ, నిరంతరం తెలంగాణ గురించి, ఇక్కడ ప్రాంతాల విశిష్టతను … వివరాలు

1 8 9 10