పలికెద నే జయమ్మును సభాస్థలి గొంతుక మారు మ్రోగగా

కళలకు పుట్టినిల్లగుచు గ్రాలిన మా తెలగాణ సీమకున్‌

వెలుగది వ