ఉత్తమ మానవ జీవనానికి ప్రతీక

ప్రతి ఏడాదీ చైత్రమాసంలోని శుక్ల పక్ష నవమికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అదే శ్రీరాముడు పుట్టిన రోజు. అంతేకాదు శ్రీరాముడు సీతాదేవిని పరిణయమాడిన రోజు. ఇన్ని ప్రత్యేకతలు గల ఈ దినం సకల జగతికీ పండుగ దినం అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.