|

జయజయోస్తు తెలంగాణ

దేశపతి శ్రీనివాస్‌
జయజయోస్తు తెలంగాణ జననీ

జయము సకల సంపత్సంధాయినీ

జయభారత మాతృహృదయ రాగసుధా సంవర్ధినీ

జయజయ జయజయ జయజయ జయజయ

జయము జగద్యశస్వినీ… ||జయ||

తరులతా సహిత సాంద్రవనములూ

నీ గళమున మరకతమణి సరములు

తనువెల్లా ఖనిజనిధుల కాంతులు

విద్యుల్లత వికసించే దీప్తులూ…. ||జయ||

అలల సొగసులలరు నదీతేజమూ

గోదావరి నీదు స్వర్ణ చేలమూ

ఘలంఘలల నీనూపుర రవళులూ

గలగలమను కృష్ణవేణి పరుగులూ….

||జయ||

సమశీతల సుఖజీవన దాయినీ

సారభూత సుక్షేత్ర సుహాసినీ

శ్రామిక జన స్వేద సిక్త పావనీ

సుశ్యామల సస్యామృత జీవనీ….

జయజయోస్తు తెలంగాణ జననీ

జయము సకల సంపత్సంధాయినీ

జయభారత మాతృహృదయ రాగసుధా సంవర్థినీ

జయజయ జయజయ జయజయ

జయజయ జయము జగద్యశస్వినీ…