తెలంగాణ వైభవ గీతిక

 

కవన విజయ కవి రాజిత కమనీయ తెలంగాణము
సకల కళా చంద్రులకిది వికసించిన మాగాణము

పంపని పద్యాల జోరు సోమనాథ ద్విపద హోరు
విద్యానాథ మహోదయ కావ్యశాస్త్ర నిధుల సౌరు
పోతన భాగవతామృత పూర్ణపద్యములకు తేరు
అడుగడుగున నుడులబడుల వరసుమాలు జాలువారు ||కవన||

మల్లినాథసూరి మనో రంజిత వ్యాఖ్యా విలాస
ఉల్లము నిండే పాటల హృల్లసిత వికాసహాస
కాళోజీదాశరథుల కవితాక్షర చంద్రహాస
జానపదుల జ్ఞానపదుల వాగ్గేయ చిరత్నభూష ||కవన||

పేరిణి తాండవ నృత్య విహారనాగినీ భూషిత
ఒగ్గు చిందు శారదాది జనజీవన మృదుభాషిత
విశ్వకథావిలసన్నవ భావ మధూదయ రాజిత
విద్వత్కవితా బృంద వివేక జనోదయ పూజిత ||కవన||

పద్యగేయ వచన ఝరులు హృద్యగానకళాధరులు
అవధానులు పురాణాల సువిశాలకథాలహరులు
ఎన్నెన్నో నినదించే వెన్నెల నిండిన లోకం
తెలంగాణ లోకం మన తెలంగాణ నాకం ||కవన|