తోడొకరుండిన (నవల)

రచన – పోలంరాజు శారద.

పేజీలు 210, వెల రూ.120.

ప్రతులకు – అన్ని ప్రధాన పుస్తక

విక్రయశాలలు