బంగారు భూమి

ts-mapపసి తనమ్మున జీరాడు పైడి బొమ్మ
పుట్టి ఏడాది గుడ్డయిన పొద్దు బాల
పసిమి ఛాయల గుల్క రాపాడు చుండె
తాను పుట్టిన తోట`నందన వనాన

ఏడుపాయల మంజీర ఎదను పంచె
కోటి లింగాలు అభిషేక కోటి పంచె
బాస రానట్టి గోదారి పసిమి పెంచె
ఇంద్రవెల్లికి పోటెత్తి మంద్రగతిని
నల్లగొండకు గుండె ధన్యతను పెంచె

ఒక భద్రాచల పీఠమై మనిషి భావోద్వేగ రూపాల మ
స్తక మై రామచరిత్ర యాకృతికి భాషా భూషjైు నారసిం
హక దేవాలయ నామకాఖ్యమున వ్యావహరించు నట్చోట నా
ప్రకటోద్యోగ పరం పరాగతిని సంభావింతు స్వర్ణస్థితిన్‌

పాలన నా హృదంతరపు భావనలూగిన పాలమూరు శో
భాలత చంగలించిన ప్రభా నయనాంచల స్వర్ణపూర్వ భా
వాలకు కేతనమ్మయిన పట్టువు పుట్టువుగా ఇంద్ర చా
పాలత స్వాగతించిన ప్రభా ప్రతిమానము నాదు రాష్ట్రమౌ

ఉద్యమమ్ముల యున్కి మాధ్యమమ్ముల కుల్కు
ఉరికోతలకు గొంతులొరగుజోరు
ఆదర్శమును జూపు ఆరు లక్షల ఖర్చు
ఒక కీర్తి చెరసాల ప్రకటితమ్ము
సర్వాయి పాపని సమరాంగణపు ప్రజ్ఞ
బంగారు తెలగాణ పొంగు కూర్పు
మూసీనదీ దారి మోసులెత్తిన ప్రేమ
హైదరాబాదుకే ఆయువగుచు
పొలగంటి తెలగన్న పోహళించిన తెల్గు
అక్షరాలకు తొలి దీక్ష కాగ
జానపదుల గుండె జతగూడి రాపాడి
ప్రకట భావ గతికి పట్టుగాగ
ఎసగి ఆకసమ్ము కుసుమించు తెలగాణ
గుండె గుండె కొక్క గూడు కూర్చు
భావము జయశంకర స్వ
ప్నావిష్కారము సముద్య వర్తిత ఉద్యో
గా వృత విద్యార్థి ప్రజా
ఆవిర్భావము కోదండ రాము నాకాంక్షముగన్‌

ద్వితయంబై తెలుగైన రాష్ట్రముల సందీపించి జేకొట్టి, అ
ద్వితయంబై పసిడైన భావికి పునాది దీక్ష జోరయ్యె ఈ
క్రతువుల్‌Ñ ఊరి తటాకమచ్చెరువు రంగత్తుంగ వీచీలసత్‌
గతితో వృద్ధ వితంతు పెన్షనుల మార్గశ్రేణి పారాడి స్వీ
కృత గేహాంతర జీవనోజ్వల ప్రభా గాంభీర్యమై పైడి ధీ
దితితో నా తెలగాణ పౌర్ణమిగ ఉద్దీపించు నాకేసిరాక
ద్యుతి మార్గమ్మున నిత్యనూతనము నుద్యోగించి పెంపారగన్‌.