|

యదికున్న కాడికి తెలిదేవర బాన ముర్థి

yadi-kunna-kadikiమేము కాలేజీల షరీకై ఆర్నెల్లు అయ్యింది. మాకు ఆంగ్రేజిల మాట్లాడుడు వొచ్చింది. గని వొంట జెయ్యుడే రాలేదు. బువ్వగిన వొండితె ఒకపారి పలుకు పలుకయ్యేది. ఇంకొక పారి పాసెం లెక్క అయ్యేది. ఒకపారి పప్పుల ఉప్పు ఏసుడు మర్సిపోయెటోల్లం. ఇంకొకపారి ఉప్పు ఎక్వ ఏసేటోల్లం. ూరగిన జేస్తె ఒకపారి ఉడిదిే గాదు. గిట్ల గాదని గోలిస్తె ూర బొగ్గు లెక్క మాడేది. ఇగ దాంతోని వారంల రొండు దినాలు ¬టల్ల దినెటోల్లం. గిట్లయితె పని గాదని బజార్కు బోయి వొంటల వయ్యి గొన్కొచ్చినం. గా వయ్యి సూస్కుంట వొంట జేయుడు షురువు జేసినం. గట్ల జేసినా పాయిద లేకుంటబోయింది. మేము హన్మంతున్ని జెయ్యబోతె బోడకోతి గాబట్టింది.

గా దినం అయితారం, కాలేజి లేకుండ బట్కె మెల్లెగ ఎన్మిది గొట్టంగ నిద్రలేసినం. మొకం గడుక్కున్నం. ¬టల్కు బోయి చాయ్‌ దాగినం. జల్ది వొంట జేసి సిన్మకు బోదామనుకున్నం. వొంట జేసినం. గని బువ్వంత పల్కు అయ్యింది. ూరల ఉప్పు ఎక్వ అయ్యింది. మల్ల వొంట జెయ్యబుద్ది గాలేదు. ¬టల్కు బోయి తిందామనుకున్నం. అనుకోని అర్రలల్లిె ఎల్లినం. చౌరస్త దిక్కు బోబట్టినం. ఒకతాన బాజ బజంత్రి సప్పుడు ఇనొచ్చింది. గాడ పెండ్లి అయితున్నది.

గీ పెండ్లికి బోయి గింత తినొద్దాం అని నర్సిమ్మా రెడ్డి అన్నాడు.

మీరెవలు అని ఎవరన్న అడిగితె ఏం జెబ్దాం అని నేను అడిగిన.

పెండ్లి పిల్ల గాని దోస్తులమని జెబ్దాం అని ప్రమోద్‌గాడు అన్నడు.

పెండ్లికి బోయినం. మీరెవ్వలు అని ఎవ్వరు మమ్ములను అడ్గలేదు. మంచిగ తిన్నం. తిన్నంక సిన్మాకు బోయినం.

అరే గిప్పటి సంది యాడ పెండ్లి అయినా బోదాం అని నర్సిమ్మారెడ్డి అన్నడు.

గీడైతె ఎవ్వరు మనలను గుర్తుబట్టలేదు. గని ఏ పెండ్లిలన్న ఎవరన్న మనలను గుర్తు బెడ్తె ఇజ్జత్‌ బోతది అని నేను అన్న.

యాడనన్న పెండ్లి అయితున్నదని ఎర్కైతె సాలు మేము బోతున్నం. మంచిగ తిని వొస్తున్నం.

మీరు ఎవ్వరు? అని ఒక పెండ్లిల ఒకడు అడిగిండు.

పెండ్లి పిల్లగాని కలిసొద్దాం రాండ్రి అని గాడు అన్నడు.

మేము కలిసి వొస్తున్నం అని నర్సిమ్మారెడ్డి జెప్పిండు.

ఒగాల్ల మేము పెండ్లి పిల్లగాని గలుస్తె అసల్‌ సంగతి ఎర్క అయ్యేది. మా ఇజ్జత్‌ బొయ్యేడ్ది. ఇగ దాంతోని పెండ్లిల్లకు బోవుడు బంద్‌ జేసినం. గని ఎంతగనం తన్లాడినా వారంల రొండు దినాలు బువ్వ పల్కు గాబట్టింది. బువ్వ మంచిగైతే ూరల ఉప్పన్న కారమన్న ఎక్వగా బట్టినయి.

ఒకపారి లష్కర్‌ బోయినం. అల్ఫాల చాయ్‌ దాగి వొస్తుంటె టేషన్‌ దగ్గర్ల ఉన్న గన్పతి గుడి గండ్ల బడ్డది. గాడ అన్నదానం జేస్తున్నరు.

గీడ అన్నదానం ఎప్పుడు జేస్తరు అని గాడున్న ఒకన్ని ప్రమోద్‌ అడిగిండు.

దినాం జేస్తరు అని గాడు జెప్పిండు.

వొంటగిన కరాబైతె గీడికొస్తె బాగుంటదని అనుకొన్నం. గీడ మీరు ఎవ్వలు అని ఎవ్వలు అడ్గరు. మేము ఉండేది మషిరబాద్‌ల, గీడికి నడ్సుకుంట రావొచ్చు.

గా దినం వొంట కరాబైంది. ¬టల్ల తిందామంటె పైసల్‌ లెవ్వు. ఎవరితానన్న అప్పుజేసి మా కిచ్చెతందుకు శ్రీమన్నారాయణ గూడ లేడు. గాడు ఊరికి బోయిండు. ఎవరి పెండ్లికన్న బోదామనుకుంటె గా దినం ఎవ్వరి పెండ్లి అయితలేదు. ఏం జేస్తె బాగుంటదని ఒక్క తీర్గ ఆలోచన జేయబట్టినం.

లష్కర్‌ టేషన్‌ దగ్గర్ల ఉన్న గన్పతి గుడికి బోదాం అని నర్సిమ్మారెడ్డి అన్నడు.

ముగ్గురం గల్సి నడ్సుకుంట గన్పతి గుడి కాడ్కి బోయినం. లైన్ల నిలబడ్డం. పులి¬ర బెట్టిండ్రు. గది దిని అర్రకు బోయినం. గప్పటి సంది వొంట ఎప్పుడు కరాబైనా లష్కర్‌కు బోబట్టినం.

గన్పతి గుడికి బోయి లైన్ల నిలబడ బట్టినం.

బోన్గిరి దోస్తులల్ల సత్నారిగాడు నా జిగ్రి దోస్తు. గాడు పన్నెండో తరగతి దాంక మాతోనే సదువుకుండు. గానికి డిగ్రీ సద్వాలని ఉండె. గని గాల్ల నాయిన సదివిన సద్వుసాలు. దుక్నంల గూసోమన్నడు. ఇగ దాంతోని గాడు యాపారంలకు దిగిండు. పట్న మొస్తున్న జెర లష్కర్‌ టేషన్‌కు రా అని గాడు జెప్పి పంపిండు.

గా దినం సత్నారి గురించి టేషన్‌కు బోయిన. గాడు రేల్‌ గాడిల ల్లిె దిగిండు. ఇద్దరం గల్సి అల్ఫా ¬టల్కు బోయినం. ఛాయ్‌ దాగినం.

అరే ఒకపారి గన్పతి గుడికి బోదాం అని గాడు అన్నడు.

పోదాం పారా అన్న.

ఇద్దరం గల్సి గన్పతి గుడి కాడ్కి బోయినం. గాడ అన్నదానం జేస్తున్నరు. లైన్ల నిలబడ్డోల్లను సూస్కుంట నిలబడ్డం. నన్ను జూసి

లైన్ల రా. నీ గ్గూడ జెప్పాల్నా అని ఒకడన్నడు.

ఎవ్వరి నంటున్నవు అని సత్నారి అడిగిండు.

నీ పక్కన నిలబడ్డోన్ని. నెలల రొండు మూడు పార్లు గాడు గీడికొచ్చి లైన్ల నిలబడ్తనే ఉంటడు అని గాడు అన్నడు. నా మొకంను యాడబట్టుకోవాల్నో నాకు సమజ్‌ గాలేదు.