ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాథం

అధిక్షేపానికి చిరునామా ఆచార్య పేర్వారం..

అధిక్షేపానికి చిరునామా ఆచార్య పేర్వారం..

లోకంలో ఒక చెడును పరిహరించాలని మరోదాన్ని ప్రవేశపెడితే, అది మరో ప్రమాదానికి మార్గం ఏర్పడుతుంటుంది. ఇటువంటి అనేక సత్యాల్ని సూటిగా, వ్యంగ్యంగా, అధిక్షేపరూపంగా చెప్పిన కవి ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాధం.