ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్‌ అన్సారీ

గ్రో ఇన్‌ ఇండియా కార్యక్రమం అవసరం

గ్రో ఇన్‌ ఇండియా కార్యక్రమం అవసరం

ఉప రాష్ట్రపతి హమీద్‌ అన్సారీ సూచన వ్యవసాయ రంగం సామాజిక, ఆర్థిక తీరు మారాలంటే మేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా మాదిరిగా గ్రో ఇన్‌ ఇండియా కార్యక్రమం అవసరమని ఉప రాష్ట్రపతి హమీద్‌ అన్సారీ అన్నారు…