ఊరి కట్టుబాట్లు

పంచాయితీలు.పెద్దమనుషులు

పంచాయితీలు.పెద్దమనుషులు

ఊర్లల్ల ఎన్ని కులాల అంత్రాలున్నా మల్ల ఊరన్న కాడ ఒక కట్టుబాటు ఉంటది. ఊల్లె ఎన్నో, వైరుద్యాలుంటయి. అయినా మనుషుల మధ్య పంచాయతీలు వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటడు.