కన్నొజు మనోహరాచారి

పాలనకు ప్రమాణం

పాలనకు ప్రమాణం

రచయితగా మనోహరాచారి వ్రాసిన పుస్తకం ఇది. ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వ పనితీరును పరిశీలించి,వివిధ ప్రజాసంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలును,ప్రజల పట్ల ప్రభుత్వానికి వున్న బాధ్యతను,రాష్ట్రంలో జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనులను అన్నింటినీ విశ్లేషించారు రచయిత.

మానస సరోవర యాత్రలో జ్ఞాపకాల దొంతర్లు

మానస సరోవర యాత్రలో జ్ఞాపకాల దొంతర్లు

కన్నోజు మనోహరాచారి తన మూడవ పుస్తకంగా, తాను ఆగస్టులో సందర్శించిన అద్భుత మానస సరోవరయాత్ర గురించి ‘కైలాస మానస సరోవర యాత్ర-నా జ్ఞాపకాలు’ అనే మరో కృతిని ప్రచురించడం… ఆ యాత్ర చేయాలనుకునే వారికి చక్కటి గైడ్‌గా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడంలో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు.