కపిలవాయి లింగమూర్తి

మాతృశ్రీ గురుగోవిందమాంబ చరిత్ర

మాతృశ్రీ గురుగోవిందమాంబ చరిత్ర

కాల్పనిక సాహిత్యంతో పాటు కథలు, కవితలు రాయడమనేది కొంత సులభమే కావచ్చు గానీ చారిత్రక విషయాలు, జీవిత చరిత్రలు రాయడమనేది అన్ని రకాల శ్రమతో పాటు ఒకింత సాహసం చేయడమే అని చెప్పవచ్చు. అలా రాయడంలో సిద్ధ హస్తులైన కపిలవాయి లింగమూర్తి యీ ”గురుగోవిందమాంబ జీవిత చరిత్ర” రాయడం ఒకింత ఆనందదాయకమే మరి.