గూఢచారి వదిన కథలు

నిగూఢత నిండిన కథలు

నిగూఢత నిండిన కథలు

గూఢచారి వదిన పేరిట వెలువరించిన ఈ పుస్తకంలో మొత్తం పది కథలున్నాయి. రచయిత ఊహాత్మకంగా అల్లిన కథలలో, సమాజం పట్ల మనుషుల తీరుతెన్నులు ఎలా ఉన్నాయి. అవి ఎలా వుండాలో ఉటంకిస్తూ సాగుతాయి దాదాపు అన్ని కథలు.