జగదీష్

కళాఖండాలతో ఖండాంతర ఖ్యాతి

కళాఖండాలతో ఖండాంతర ఖ్యాతి

ఆయన అసలుపేరు జగదీశ్‌. నిజానికి ఆయన ఇవాళ్ళ చింతలులేని జగదీశ్‌. ఆయన కష్టజీవి. తన ఇష్టమైన పద్ధతిలో జీవితయాత్ర సాగిస్తున్నాడు. భార్యా పిల్లలుంటే ఆటంకాలు ఏర్పడి దృష్టి కేంద్రీకరించలేక కాలం హరించుకుపోతుందని, సదా కళకే అంకితమై అందులోనే తేలిపోతున్నాడు.