జి. యాదగిరి

‘ఆత్మ విశ్వాస ప్రతీక కవి ముకురాల’

‘ఆత్మ విశ్వాస ప్రతీక కవి ముకురాల’

ఏ ప్రపంచమ్మైన ఈ కవి

తాప్రపంచము బోలనేరదు,

రాతిగుండెలపైననైనా

రాజ్యమేలునురా కవిత్వము!-అంటూ కవిత్వ విశిష్టత, ఔన్నత్యాలపై సాధికారిక ఫర్మానా జారీ చేశారు కవి ముకురాల రామారెడ్డి.