జ్యోతి వబోజు

నోరూరించే  తెలంగాణ వంటకాలు

నోరూరించే తెలంగాణ వంటకాలు

భారతీయ వంటల్లో భళా అనిపించే తెలంగాణ వంటలన్నింటినీ ఏర్చికూర్చి తీర్చిదిద్దిన తీరైన పుస్తకం ఈ తెలంగాణ ఇంటివంట పుస్తకాలు.