డా॥ లక్ష్మీరాఘవ

శిల్పానికి ప్రతిబింబాలు ‘అపురూపం’ కథలు

శిల్పానికి ప్రతిబింబాలు ‘అపురూపం’ కథలు

ఒక రచనకు వస్తువు, వర్ణనలు, పాత్రలు ఎలాంటి సొబగును చేకూర్చుతాయో ‘శైలి’ కూడా అంతే శోభను చేకూర్చుతుంది. శైలి అనే మాటకు పనితనం, నైపుణ్యం, అందం, చమత్కారం, పద్ధతి అనే అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఏ రచనలోనైనా రచయిత లేదా రచయిత్రి ఏం చెప్పారు? ఎలా చెప్పారు? అని పాఠకుడు ఆలోచించడం సహజం.