తెలంగాణ చరిత్ర

తెలంగాణ చరిత్ర`విహంగ వీక్షణం

తెలంగాణ చరిత్ర`విహంగ వీక్షణం

‘‘తెలంగాణ విద్యా సాంస్కృతిక రంగాల చరిత్ర’’ శీర్షికన ఒక లఘుగ్రంథాన్ని రచించారు. అయితే కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన సందర్భంగా తాజాగా ఆయన ‘‘తెలంగాణ చరిత్ర’’ గ్రంథాన్ని వ్రాశారు.