తెలంగాణ పలుకులు-అర్ధాలు

పెద్దంత్రం చిన్నంత్రంలేని మాటలు

పెద్దంత్రం చిన్నంత్రంలేని మాటలు

తెలంగాణలో ప్రజల భాష వుంది. దేశి సాహితీ వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న భాషా వ్యవహారం ఇక్కడి పల్లీయులలో వున్నది. శిష్టులకన్నా, పండితులకన్నా, విద్యావంతు లకన్నా భిన్నమైన, సహజమైన, సరళమైన, స్పష్టమైన పలుకుబడి తెలంగాణలో వున్నది.