తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ

తెలంగాణ స్ఫూర్తికి చిత్రిక ‘మట్టి ముద్ర’

తెలంగాణ స్ఫూర్తికి చిత్రిక ‘మట్టి ముద్ర’

ప్రతి ఉగాదికి ఒక కవితా సంకలనాన్ని తీసుకురావడం భాషా సాంస్కృతిక శాఖకు ఒక ఆనవాయితీగా మారింది.

బృహత్కవితా సంకలనం  తొలి పొద్దు

బృహత్కవితా సంకలనం తొలి పొద్దు

సాహితీ చరిత్రలో అధిక సంఖ్యా కవుల కవితా సంకలనం’ పేరిట దీన్ని 2015 అక్టోబర్‌లో వెలువరించారు. దీన్ని తెలంగాణ అమరవీరులకు అంకితమిచ్చారు.