తెలంగాణ శక్తీపీఠం

తెలంగాణ శక్తిపీఠం

తెలంగాణ శక్తిపీఠం

బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ప్రధాన దైవతంగా నవబ్రహ్మాలయాలు నెలకొని ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం అలంపురం, శిల్పరీత్యా, చరిత్ర రీత్యా, పౌరాణిక రీత్యా కూడా ఇదొక పవిత్ర క్షేత్రం.