తెలుగు ప్రజల దశ-దిశ

అరుదైన చరిత్రకు అక్షర రూపం ‘దశ-దిశ’

అరుదైన చరిత్రకు అక్షర రూపం ‘దశ-దిశ’

ప్రపంచ ఉద్యమాల చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన ఉద్యమంగా మిగిలింది ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం. గడిచిన శతాబ్దమంతా త్యాగాలతో, పోరాటాలతో, హింసతో, ప్రతి హింసతో