దాశరథి స్మృతి

దాశరథి స్మృతి

దాశరథి స్మృతి

ఎంతో చరిత్ర కలిగిన భాషా నిలయం శ్రీకృష్ణ దేవరాయ భాషా నిలయం. మహాకవి కీ||శే|| దాశరది అనుబంధం ఎంతో చిరస్మరణీయమైంది. వారి సంక్షిప్త కావ్యాలను దాదాపుగా అన్నింటిని ముద్రించినారు.