నిర్మల్ పట్టణ చరిత్ర

నిర్మల్‌ కోట

నిర్మల్‌ కోట

నిర్మల్‌ కోట చుట్టూ రాతి గోడ పొడవునా ఎత్తైన 64 బురుజులు, కోటలోనికి ఏడు ప్రవేశ ద్వారాలు నిర్మించాడు. శత్రువు రాతిగోడ ఎక్కి నీరు నిండి వున్న కందకం దాటి రాకుండా తగు ఏర్పాట్లు చేశాడు.