నై మాలూమ్

నై మాలూమ్

నై మాలూమ్

కాలేజిల సద్వెటప్పుడు మేము మషిరబాద్ల ఒక అర్రల కిరాయికి ఉండెటోల్లం. గా అర్ర పెద్దగుండేది. నేను, ప్రమోద్‌, నర్సిమ్మరెడ్డి గా దాంట్ల ఉండెటోల్లం. గా దాంట్లనే వొండుకునెటోల్లం. గా దాంట్లనే పండుకునేటోల్లం. గది మషిరబాద్‌ చౌరస్తకు దగ్గర్లనే ఉండేది. ఇగ దాంతోని మా కాలేజి దోస్తులు మా అర్రకు వొచ్చెటోల్లు. శానసేపు ముచ్చట బెట్టుకుంట గూసునేటోల్లు.