బంగారు పంటలు

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిలో బంగారు పంటలు

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిలో బంగారు పంటలు

ఒకప్పుడు వారంతా దినసరి కూలీలు. రోజువారీ సంపాదనతో కాలం వెల్లదీసేవారు. ఇపుడు వారంతా మూడు ఎకరాల చొప్పున సాగు భూములకు యజమానులుగా మారారు. రైతులుగా మారి ఆ మూడు ఎకరాలలో రెండు పంటలు పండిరచడంతో వ్యవసాయం వారికి లాభదాయకంగా మారడమే కాకుండా స్వీయ సాధికారిత సాధించారు.