భారతీయ భాషల మూలం

సంస్కృత భాషకు తరగని ఆదరణ

సంస్కృత భాషకు తరగని ఆదరణ

‘అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక’ అనే జనాలు ఎక్కువగా ఉండే సమాజంలో, మరీ ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాల సమాజంలో….ఇటువంటి ప్రచారాలు ఊపందుకుని వాస్తవాలకు సజీవ సమాధికట్టేస్తుంటాయి.