భార్గవి

బహు ప్రక్రియలలో భార్గవి

బహు ప్రక్రియలలో భార్గవి

బహుప్రక్రియలలో చిత్రకళా సాధన చేయడం ఆమె నైజం. రెల్లు కాగితంపై, క్యాన్వాస్‌పై తైలవర్ణ చిత్రాలు గీయడంతోపాటు లోహపు పలకలపై చిత్రాలువేసి ప్రతులు రూపొందించడంలో కుట్టుతో, అల్లికతో, కత్తిరింపులతో, కోయడం ద్వారాను చాక్‌పీస్‌తో, కూరగాయలతో సూక్ష్మ శిల్పాలు రూపొందించడంలో, కంప్యూటర్‌పై గ్రాఫిక్‌ చిత్రాలు వేయడంలోనూ-ఆమెకు మంచి అనుభవం ఉంది.