మట్టిముద్ర

తెలంగాణ స్ఫూర్తికి చిత్రిక ‘మట్టి ముద్ర’

తెలంగాణ స్ఫూర్తికి చిత్రిక ‘మట్టి ముద్ర’

ప్రతి ఉగాదికి ఒక కవితా సంకలనాన్ని తీసుకురావడం భాషా సాంస్కృతిక శాఖకు ఒక ఆనవాయితీగా మారింది.