మెదక్ చర్చి

మహిమాన్వితం  మెదక్‌ చర్చి

మహిమాన్వితం మెదక్‌ చర్చి

అతిసుందర మందిరంగా… ఆసియా ఖండంలో రెండో అతి పెద్ద చర్చిగా… రెండో వాటికన్‌గా పేరుగాంచిన చర్చిగా మెదక్‌ కెథడ్రల్‌ చర్చి నిలిచింది.