మొగిలయ్య

చరిత్ర మరచిన యుద్ధ యోధుడు మొగిలయ్య

చరిత్ర మరచిన యుద్ధ యోధుడు మొగిలయ్య

తెలంగాణ అంటేనే ఒక నిరంతర పోరాటా ఝరి. తెలంగాణ చరిత్రంతా అసంఖ్యాక బహుజనుల అసమాన పోరాటల త్యాగాల ఫలితమే.