మొగులు

‘మొగులు మెత్తపడుతది’

‘మొగులు మెత్తపడుతది’

ఒక ‘జల్లు’ పడిపోతుందనుకోండి, తెలంగాణలో ‘డల్లు’ పడింది అంటారు. ‘బట్ట తడుపు వాన’, ‘గొంగిడి తడ్పు వాన’ మొదలైనవి కూడా తెలంగాణ వర్షాభివ్యక్తులు.
కథలు, నవలలు మొదలైన తెలుగు కాల్పనిక సాహిత్యంలో ఆకాశం అంత మేఘావృతమైంది” అనే వాక్యాన్ని తరచూ చదువుతూ వింటూ వుంటాం.