రాజాపూర్ మండలం

నిజంగా నిజం…

నిజంగా నిజం…

2014కు ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్న పల్లెలను ఒకసారి యాదికి చేసుకొండ్రి ఎట్లుండేనో. ఊరు ముంగటనే కాలు పెడదామంటే సందు లేకుండా బాట పొంటి మురికి తుమ్మ సెట్లు. దానికి తోడు పెద్దోళ్ళు,