రెండవ సంపుటి

అసామాన్యుడికి అక్షరార్చన

అసామాన్యుడికి అక్షరార్చన

తెలంగాణ మట్టికి గొప్ప మహాత్మ్యముంది. ఎందరో మహానుభావులను తయారు చేసింది. కొందరు వారి జీవితాలు తెలంగాణ కోసం అంకితం చేశారు. అందులో ఒకరు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి.