వద్దిరాజు జనార్ధన్ రావు

దాశరథి పాటల పూదండ

దాశరథి పాటల పూదండ

మధురమైన పాటల దండ దాశరథి సినిమా పాటలు పుస్తకం. సినిమా మాధ్యమం ఆబాల గోపాలానికి అందుబాటులో వుండే గొప్ప సాధనం. ఆ సాధన మాధ్యమం ద్వారా ఏది అందించినా కోట్లాది మందికి చేరువవు తుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.