వరంగల్ జిల్లా

అలనాటి పూర్వీకులను యాదికి తెచ్చే మన ‘మల్లూరు’

అలనాటి పూర్వీకులను యాదికి తెచ్చే మన ‘మల్లూరు’

తెలంగాణా నలుమూలలా బృహత్‌ శిలా సమాధులు వేలాదిగా ఉన్నా, సంఖ్యలోగానీ, ఆకర్షణలోగానీ మల్లూరు తర్వాతే వాటిని గురించి చెప్పుకోవాలి.