వాసీ ఉత్తరాయణ్‌

సమ్యక్‌ క్రాంత దర్శనం… సంక్రాంతి

సమ్యక్‌ క్రాంత దర్శనం… సంక్రాంతి

సూర్యుడు మేషాది రాశులందు సంచరిస్తూ క్రమంగా పూర్వరాశి నుంచి ఉత్తరాభిముఖంగా ప్రవేశించినప్పుడు సంక్రాంతి అవుతుంది.