వేములవాడ

హరహర మహాదేవ..

హరహర మహాదేవ..

ఎవరికి ఏ కష్టంవచ్చినా ప్రార్థించేది ఆ పరమశివుణ్ణే. అన్ని జీవరాసులకు ప్రాణభూతమైన ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ‘శివుడు’ అనడానికి కారణం ఆయన లోకాలన్నింటికీ మంగళాలను ప్రసాదించేవాడు. అందుకనే ఆ మంగళమూర్తిని ‘శివ’ నామంతో స్మరిస్తుంటాం.