శాతవాహనుల చరిత్ర

కోటిలింగాలలో తవ్వినకొద్దీ నాణేలు !

కోటిలింగాలలో తవ్వినకొద్దీ నాణేలు !

చరిత్రకందినంత వరకు కోటిలింగాల శాతవాహనుల తొలిరాజధాని నగరం. కేవలం శాసనాల్లో నామమాత్రంగా లభించిన రాజు శ్రీముఖుని నాణెములు ఇక్కడ పదులకొద్ది లభించాయి.