శిల్పకళా చిత్రకారుడు

ఆయన ఇల్లే ఓ కళా నిలయం

ఆయన ఇల్లే ఓ కళా నిలయం

ఆయనను చూడగానే – నల్లని ఫ్రేము సులోచనాలు, ఆ వెనక ఆలోచనాలోచనాలు, రెండు ప్రక్కల చెవులను, మెడను పూర్తిగా కప్పివేస్తూ తళతళ మెరిసే తెల్లని ఒత్తయిన పైకి దువ్విన జులపాలు, కళామర్మాన్ని ఇట్టే పసిగట్టే నిండైన ముక్కు, ఎదుటివారి స్పందనలకు వెంటనే ప్రతిస్పందిస్తుంటే వంతపాడే వదనం, ఎప్పుడూ ఎదో పని చేసే రెండు చురుకైన చేతులు మాత్రమే కన్పిస్తాయి.