శ్రీ జూలూరి గౌరీశంకర్

పాఠ్యాంశా  నవోదయం

పాఠ్యాంశా నవోదయం

భాషా సాహిత్యాలు ఏ జాతికైనా ఆయువుపట్టు. తన భాషా, తన సాహిత్యంపై పట్టును కోల్పోతే మన అస్తిత్వాన్ని మనం కోల్పోతాం. ఏ జాతికైనా భాష ప్రాణవా యువు. భాష అంటే మాట్లాడే పదాలు మాత్రమే కాదు. భాష ఒక జీవన విధానం.