స్వచ్ఛమైన సెలయేటి తేట గూటికి చేరిన పాట

స్వచ్ఛమైన సెలయేటి తేట గూటికి చేరిన పాట

స్వచ్ఛమైన సెలయేటి తేట గూటికి చేరిన పాట

ఆధునిక కవిత్వాన్ని సీరియస్‌గా చదువుతున్న పాఠకులకీ, సాధారణంగా కొంతమేరకు అవగాహన ఉన్న పాఠకులకీ నాగరాజు రామస్వామి కవిత్వంలోని భావాత్మక పదజాలం, వర్ణనాత్మకత అందులోని అనుభూతి, ఆర్ధ్రత బోధపడుతుంది.